X

De Werkgroepen van de Belgian Sign Organization

Teneinde bepaalde onderwerpen ten gronde te kunnen behandelen, heeft de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen een aantal werkgroepen opgericht. De leden van deze werkgroepen kunnen ook leden van de Raad van Bestuur of Commissarissen zijn, doch kunnen ook personen zijn die gekozen worden onder de gewone leden. In uitzonderlijke gevallen kunnen ze worden aangevuld door derden die in de betreffende materie als deskundig worden ervaren.

Sommige werkgroepen hebben een tijdsgebonden opdracht, terwijl anderen een meer permanente taak zullen hebben.

Iedere werkgroep wordt geleid door een Groepsleider. In bepaalde gevallen zal een Werkgroep zelf bepalen of er andere specifieke functies aan bepaalde personen worden toegewezen.

Iedere werkgroep kan eventueel beschikken over een werkingsbudget. Dit budget dient aangevraagd te worden aan en goedgekeurd te worden door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

 

De werkgroep Techniek

Deze werkgroep is de oudste in zijn reeks. Hoewel nog niet onder de vorm van een actuele Werkgroep, werd deze jaren geleden in het leven geroepen om bepaalde technische zaken uit ons beroep van naderbij te bekijken.

Eén van de opdrachten van deze Groep was de vergelijkende test te maken tussen letters die verlicht zijn met LEDs enerzijds en neon anderzijds.

Ondertussen zijn die proeven afgewerkt. De resultaten ervan zijn terug te vinden onder het submenu INFO & LINKS. Deze resultaten zijn alleen te consulteren door ingelogde leden van de BSO.

De Werkgroep Website

De Werkgroep werd in het leven geroepen na de beslissing van de Raad van Bestuur en Commissarissen om een nieuwe website te creëren met een meer actuele lay-out.

Terzelfdertijd zou men ook daar de integratie van de leden uit de wereld van de Visuele Communicatie verwezenlijken. Hun eerste opdracht bestond er in om de nieuwe website minimaal te voorzien van de onderwerpen die in de oude website aan bod kwamen.

Samen met het extern bedrijf, 3X uit Gent, is men momenteel bezig om zowel de Nederlandstalige als de Franstalige versie van de site af te werken.

De site is gebouwd met een zogenaamd 'Content Management systeem' (CMS) en is ondergebracht in de 'Microsoft Azure Cloud' wat de Belgian Sign Organization van de nodige flexibiliteit verzekert. De website is database gestuurd wat toekomstige uitbreiding, inhoudelijk en functioneel, makkelijker maakt.

De eerste voorstelling van deze nieuwe website zal gebeuren ter gelegenheid van de Jaarlijkse Algemene Vergadering.

De leden van de werkgroup Website
 
De werkgroep Statuten

Eén van de initiatieven van de Raad van Bestuur in 2009 bestond er in om onze statuten te actualiseren en aan te passen aan de huidige werking van onze beroepsvereniging. Men wou er tevens van gebruik maken om enkele tegenspraken in de Nederlandstalige en Franstalige versie uit de wereld te helpen.

Een tweede aanpassing kwam er in 2015. Naast enkele kleinere details in de Statuten, werd de Raad van Commissarissen in het Reglement van Inwendige Orde ingevoerd

Ongetwijfeld zal de verwelkoming van leden uit de wereld van de Visuele Communicatie de werkgroep terug aan het werk zetten.

Het spreekt echter vanzelf dat de statuten een levende materie zal blijven. Het is dan ook de taak van deze Werkgroep om op de achtergrond de betreffende opmerkingen en desiderata van de leden te blijven behandelen. Ze zullen zo nodig voorstellen doen aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen om wijzigingen of aanpassingen te kunnen voorstellen.

De leden van de werkgroep Statuten
 
De Werkgroep EQN Neon

Een van de belangrijkste doelstellingen van de BSO heeft er steeds in bestaan de noodzaak van kwaliteit bij de producten van hun leden te promoten. De laatste jaren is dit streven gecombineerd met onze blijvende zorg voor ons milieu.

Rekening houdend met enerzijds de ambitie om de kwaliteitsnormen van neon blijvend op een hoog peil te houden en anderzijds rekening houdend met onze zorg opdat onze neonproducten zo weinig mogelijk ons milieu zou schaden, werd een Werkgroep opgericht.

Hun eerste taak was een charter op te stellen (zie onder) dat gerespecteerd zou worden door alle neonfabrikanten die zich engageerden om in de toekomst alleen nog EQN producten (Eco Quality Neon) te produceren. Het is verder de bedoeling dat via engagementen en controles ter plaatse aan de betrokken fabrikanten een EQN label zou worden uitgereikt.

Een tweede gelijklopende taak van deze Werkgroep bestond er in om het EQN label te laten registreren op naam van de BSO. Dit laatste werd in december 2008 gerealiseerd.

Onder de rubriek "Info & Link" kunnen de leden van de BSO een document raadplegen die een gedetailleerde omschrijving geeft van de controle en de procedure om het EQN label te bekomen.


Het EQN Charter
 

Koude kathode verlichting en zijn populaire afgeleide ‘neon’ is, indien goed gemaakt, een zeer economische en milieuvriendelijke lichtbron (*).

Als professionele fabrikanten van deze producten verbinden wij ons tot een sociaal en verantwoordelijk gedrag ten opzichte van de kwaliteit en van het gebruik van kwik.

Om deze doelstellingen te bereiken, moeten wij hoe dan ook een hoeveelheid kwik gebruiken, daar dit nog steeds een onmisbaar element is bij de productie van ontladingslampen.

 
Daarom verbindt de firma XXX-NEON er zich toe :
 
  1. uitsluitend de minimale en afgemeten hoeveelheid kwik in elke ontladingslamp te gebruiken;
  2. er voortdurend naar te streven deze hoeveelheid te verminderen in functie van de meest recente ontwikkelingen in het onderzoek en techniek van deze reductie;
  3. er eveneens naar te streven de kwaliteit van de ontladingslampen te verbeteren en 18 maand garantie te geven bij correct gebruik;
  4. gebroken of afgedankte buizen die kwik bevatten te recycleren via een hiertoe vergund afvalverwerkend bedrijf;
  5. een programma van toezicht en analyse door derden te aanvaarden, die zijn apparatuur, zijn producten en zijn productie proces zal controleren;
  6. regelmatig medisch toezicht te laten uitvoeren op zijn tewerkgesteld personeel.
Omwille van deze aangegane verbintenissen, verleent onze organisatie aan XXX-Neon
het recht om de kwalificatie “ECO QUALITY NEON” en het label EQN te gebruiken.

 
(*) Economisch: koude kathode verlichting levert de bijna hoogst mogelijke lumen per Watt dat technisch mogelijk is. Dit resulteert in een laag energieverbruik voor een bepaalde luminantie, noodzakelijk voor buitenlichtreclames. Dit type product heeft – indien correct geïnstalleerd en mits een minimum aan onderhoud – een levensduur van meer dan 15.000 uur.
(*) Milieuvriendelijk: indien wereldwijd andere lichtbronnen dan de koude kathode lampen of neon zouden gebruikt worden om eenzelfde hoeveelheid licht op te wekken, zou dit resulteren in een aanzienlijke stijging van de CO uitstoot en een verhoging van het broeikaseffect teweeg brengen.